fbpx

תנאי שימוש

 .1כללי 

1.1. אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של מלון ג'ייקוב (להלן: “המלון”). 

2.1. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או המלון.

.3.1 חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

4.1. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של המלון, כי למלון שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות המלון ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

5.1. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של המלון כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

 .2סיכונים ואחריות

1.2. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

2.2. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.

3.2. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראייהן במציאות.

4.2. המידע מוצג באתר כפי שהוא והמלון אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.

5.2. המלון עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. המלון לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המלון והן על ידי צדדים שלישיים.

6.2. המלון לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

7.2. המלון לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.

8.2. המלון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.

 1. הזמנת אירוח

1.3. כללי

 .1.1.3המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

2.1.3. הזמנת חדר במלון אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למלון בטלפון שמספרו 972.4.6185050 או באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]   או באמצעות אתר זה.

3.1.3. כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס’ תעודת זהות או מס’ דרכון ומס’ כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עמו.

4.1.3. כל ההזמנה שבוצעה דרך אתר האינטרנט מחייבת את המזמין.

2.3. פרטי רוכש השירותים

1.2.3. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.

2.2.3. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.2.3. הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

4.2.3. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של המלון. המלון יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.

3.3. אופן ההזמנה

1.3.3. המשתמש יזין את פרטי ההזמנה הנחוצים באתר.

2.3.3 בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד, אלא אם כן הזמין המשתמש הזמנה “ללא אפשרות החזר”.

3.3.3. התשלום יתבצע במלואו בעת ההגעה למלון במזומן ואו בכרטיס אשראי.

 1. תנאים והגבלות

1.4. המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע”מ, בהתאם לשיעור המע”מ המשתנה מעת לעת.

 .2.4המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.

3.4. המלון רשאי לשנות את תקנון האתר ותנאי השימוש מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש    למשתמש. המלון יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.

4.4. המלון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך. 

5.4. מספר החדרים במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.
6.4. אין כפל מבצעים והנחות.

7.4. קבלת ופינוי חדרים: 
1.7.4. קבלה: החל משעה 15:00.
2.7.4. פינוי: עד השעה 11:00.

3.7.4. הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.

 

8.4. תינוקות וילדים –  הגדרות:
          “תינוק” – מי שגילו עד שנתיים.
”          ילד” – מי שגילו עד 12 שנים.

9.4. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.

10.4. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

11.4. המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט באתר מטבעו עלולות להיות תקלות טכניות.

12.4. ט.ל.ח.

 

 1. ביטול הזמנה 
   1.5. עונה רגילה:

1.1.5. ביטול או שינוי של הזמנה המתבצע ממועד ביצוע ההזמנה ועד 72 שעות לפני מועד ההגעה לא יחויב בדמי ביטול.

 2.1.5. ביטול הזמנה המתבצע פחות מ-72 שעות ממועד ההגעה, יחויב במחיר המלא של הלילה הראשון להזמנה.

4.1.5. אורח שלא מבטל או מעדכן את הזמנתו לפני תאריך ההגעה ולא מגיע למלון, יחויב במחיר המלא של כל ההזמנה.

2.5. חגים ומועדים מיוחדים

1.2.5 בחגים ומועדים מיוחדים, 10% מהעלות הכוללת חייבת להיות משולמת למלון מראש. במקרה של ביטול, תשלום זה לא יוחזר ללקוח מכל סיבה שהיא.

2.2.5 הזמנה שבוטלה עד 21 יום לפני תאריך ההגעה למלון, תחויב בדמי ביטול בגובה התשלום מראש, כלומר, 10% מהעלות בכוללת.

3.2.5. הזמנה שבוטלה עד 14 יום לפני תאריך ההגעה למלון, תחויב בדמי ביטול של 50% מהעלות הכוללת.

4.2.5 הזמנה שבוטלה עד 7 ימים לפני תאריך ההגעה למלון, תחויב בדמי ביטול של 75% מהעלות הכוללת.

5.2.5. כל ביטול אשר נעשה פחות משבוע לפי מועד ההגעה למלון, לרבות אי הופעה למלון בתאריך ההגעה, יחויב במלוא סכום ההזמנה.

3.5. ל”מלון ג'ייקוב” שמורה הזכות לשנות את מדיניות ההזמנות ו/או הביטולים בכל עת (כולל עונות שיא, חגים וחופשים). הודעה תימסר למבצע ההזמנה בעת ביצועה.

 1. הוראות שונות
  .1.6כניסת בעלי חיים אסורה למלון ולמתקניו השונים.
   .2.6אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת המלון מראש. הבאת אורחים ללינה תחויב בתשלום נוסף.
  .3.6 אין להוציא ציוד מחדרי האירוח. 
   .4.6אין לעשן בתחום המלון ובחדרי המלון מלבד המקומות המותרים לכך

5.6 המשתמש מתחייב לעזוב את החדר לאחר שימושו ללא נזק.

.7 שמירה על המקום

 .1.7המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.

 .2.7המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.

דילוג לתוכן